Vanaf 1 januari 2015 zijn schoolbesturen in het primair onderwijs verantwoordelijk voor het onderhoud van zowel de binnenzijde en de buitenzijde van de school. De taken van de gemeenten worden overgeheveld naar de schoolbesturen.

 

Wat verandert er voor het schoolbestuur?

Het schoolbestuur wordt volledig verantwoordelijk voor het onderhoud van de schoolgebouwen. Het idee hierachter is dat administratieve lasten afnemen en de besluitvorming sneller kan plaatsvinden.

 

Is uw organisatie er klaar voor?

De wijziging heeft voor een schoolbestuur een aantal organisatorische en financiële gevolgen.

Een bestuur moet zich afvragen of de eigen organisatie in staat is om de onderhoudswerkzaamheden vooraf te budgetteren en de noodzaak ervan te bepalen. Is de organisatie is staat om de huidige conditie van een gebouw te bepalen (m.b.v. een conditiemeting of nulmeting) en deze te vertalen in toekomstige onderhoudswerkzaamheden, uitgezet in tijd en geld, bijvoorbeeld in de vorm van een meerjarenonderhoudsplanning?

Hierbij moet rekening gehouden worden met de noodzaak van de werkzaamheden, maar ook met de eisen die gesteld worden aan het schoolgebouw, op korte en op lange termijn (functionele eisen, eisen op gebied van bruikbaarheid, gezondheid etc.). Is er sprake van achterstallig onderhoud of zijn er op korte termijn hoge kosten te verwachten? Kortom, welke gevolgen zijn op korte termijn, en op de lange termijn te verwachten?

 

De financiële consequenties

De financiële consequenties worden inzichtelijk op basis van de conditiemeting en de vertaling ervan naar een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het onderhoudsplan vormt de basis voor het verder professionaliseren van het beleid.

Als de basis aanwezig is, dient het plan afgestemd te worden op het beleid. Het komt nauwelijks voor dat er voldoende middelen aanwezig zijn om alle werkzaamheden volgens de (ideale) planning uit te laten voeren. Er moeten keuzes gemaakt worden om het plan haalbaar te maken. Welke onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitgesteld, en wat zijn de gevolgen hiervan?

 

Professioneel onderhoudsbeleid

VS Vastgoedadvies ondersteunt schoolbesturen bij het opzetten van een realistisch onderhoudsbeleid. We stemmen de behoeften met het bestuur of de schooldirecteur af en zetten een uniform onderhoudsbeleid op:

  • Een bouwkundige verzorgt de conditiemeting (volgens de NEN 2767);
  • De jaarlijkse onderhoudskosten worden direct inzichtelijk, voor een periode van bijvoorbeeld 30 jaar;
  • We beschikken over een actueel kostenkengetallenbestand en de juiste software;
  • We besparen op de kosten door werkzaamheden op het juiste moment in te plannen, zodat gevolgschade wordt vermeden en werkzaamheden op tijd worden uitgevoerd;
  • We stemmen de wensen en eisen van de klanten af, met het oog op de toekomst (bevolkingsprognose, functionele indeling, techniek, ventilatie etc.);
  • Er ontstaat een uniform onderhoudsbeleid, zodat alle gebouwen op dezelfde wijze worden onderhouden.
  • We adviseren bij verduurzamen van bestaande gebouwen en kunnen de investeringen opnemen in het onderhoudsplan.

We zien in de praktijk dat het onderhoudsbeleid vaak een relatie heeft met de kennis die binnen de organisatie aanwezig is. Werkzaamheden worden soms ‘ad-hoc’, of op basis van klachtenonderhoud uitgevoerd, of jaarlijks wordt een gedeelte van het totaal uitgevoerd of vervangen. We zien dat er als snel 10% tot 20% kostenreductie mogelijk is als de werkzaamheden planmatig en op het juiste moment worden ingepland.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

VS Vastgoedadvies is een onafhankelijk adviesbureau en beschikt over de juiste kennis en kunde om het onderhoudsbeleid te bepalen, én uit te voeren. We zijn in staat om met behulp van een conditiemeting de huidige staat te beoordelen en vertalen deze naar een deskundig onderhoudsbeleid.

We zijn in staat om planmatige onderhoudswerkzaamheden voor te bereiden en in te kopen. Tijdens de uitvoering verzorgen onze bouwkundige het toezicht en leveren de werkzaamheden van de aannemer op als deze op de juiste wijze zijn uitgevoerd.

Tevens kunnen we u ondersteunen bij de dagelijkse uitvoering van het beleid. We verzamelen beschikbare gegevens (tekeningen, onderhoudshistorie, klachtenhistorie etc.) in een cartotheek, zodat op elke moment, op elke locatie de gegevens kunnen worden geraadpleegd. We beschikken over software om klachten en gebreken door te melden, zodat onze bouwkundigen deze kunnen beoordelen. Indien noodzakelijk sturen we de juiste aannemer aan die de noodzakelijke werkzaamheden kunnen verrichten.

Graag komen we met u in contact om de mogelijkheden te bespreken. U kunt ons via de website bereiken of telefonisch contact met ons opnemen.