BOUWPROJECTMANAGEMENT

VS Vastgoedadvies verzorgt bouwprojectmanagement op een gestructureerde wijze. We zijn gespecialiseerd in de bestaande gebouwde omgeving. We ondersteunen onze klanten met bouwprojectmanagement vanaf de initiatieffase tot en met de ingebruikname.

Door de verschillende disciplines die we in huis hebben, kunnen we de relatie leggen met uiteenlopende onderwerpen zoals brandveiligheid, duurzaamheid, (veranderende) functionaliteit en energetische eigenschappen, afgestemd op de interne bedrijfsprocessen.

Projecten worden door VS Vastgoedadvies volgens een vaste structuur begeleid. Per fase worden de afspraken vastgelegd in beslisdocumenten. Naarmate het project vordert worden de risico’s verder geminimaliseerd en ontstaat er steeds meer zekerheid over de uitvoering.

Wij zorgen ervoor dat het project wordt uitgevoerd binnen het vooraf vastgestelde budget, de overeengekomen doorlooptijd en het gewenste kwaliteitsniveau wordt behaald. Door de organisatie op de juiste wijze in te richten worden de verantwoordelijkheden afgebakend en zorgen we ervoor dat tijdens het gehele project informatie tijdig wordt uitgewisseld.

Na de toetsing van de haalbaarheid kan de opdrachtgever beslissen of het project doorgang kan vinden. We begeleiden onze opdrachtgever met het inventariseren van zijn eisen en wensen en vertalen deze naar een Programma van Eisen (PvE). Tijdens de ontwerpfase wordt het PvE vertaald naar een concreet uitvoerbaar plan. De vertaling vindt stapsgewijs plaats, waarbij er steeds keuzes gemaakt dienen te worden die tot een afgebakend plan
leiden.

Contractering

VS Vastgoedadvies verzorgt de aanbesteding van werkzaamheden en is bekend met de verschillende inkoopmodellen. We adviseren welk inkoopmodel aansluit bij het project en de organisatie. We houden daarbij rekening met de gewenste kwaliteit, de financiële consequenties en de van toepassing zijnde normen en wetten.

Uitvoeringsbegeleiding

VS Vastgoedadvies houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en adviseert tijdens onvoorziene situaties die tijdens de uitvoering kunnen ontstaan. VS Vastgoedadvies beoordeeld meer- en minderwerken en verzorgt de oplevering van de werkzaamheden.