VERDUURZAMING

Als gevolg van maatschappelijke en duurzame ontwikkelingen wordt het maken van duurzame keuzes steeds meer noodzakelijk. Niet alleen bij nieuwbouw, maar juist bij de bestaande gebouwde omgeving worden strengere eisen gesteld aan de energieprestatie. VS Vastgoedadvies adviseert bij het bepalen van de mogelijkheden voor de verduurzaming van bestaande gebouwen en beoordeelt de haalbaarheid.

 

Investeren op het juiste moment

Om duurzame maatregelen kosteneffectief te kunnen realiseren dienen alle momenten in de levenscyslus van een gebouw te worden aangegrepen. In de beheer- en onderhoudsfase dient er kritisch gekeken te worden naar de gebouw- en huisvestingskosten en dienen de mogelijkheden goed afgewogen te worden. Vaak zijn reguliere onderhoudswerkzaamheden of is een geplande renovatie het moment om duurzame maatregelen kosteneffectief te kunnen uitvoeren.

Door de maatregelen op te nemen in een meerjarenplan ontstaat er een duurzaam meerjarenonderhoudsplan. De voordelen van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan vertalen zich in:

1. Verlaging van de totale exploitatiekosten;
2. Verbetering van de huisvestingskwaliteit van het gebouw;
3. Waardeverbetering van het vastgoed;
4. Verbetering van het imago van de gebruiker/eigenaar;
5. Verlenging van de levensduur van het gebouw.

De leidraad: Het duurzaam meerjarenonderhoudsplan (D-MJOP)

Bij het opstellen van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan dienen op strategisch niveau keuzes gemaakt te worden. De gebouweigenaar vervult een actieve bij het opstellen van het plan. De duurzaamheidsambities die op directieniveau zijn vastgelegd zijn, dienen door de gebouweigenaar of facilitair manager te worden vertaald naar concrete maatregelen.

VS Vastgoedadvies beschikt over expertise op gebied van onderhoud en beheer, én op het gebied van duurzaamheid (energiezuinigheid en binnenmilieu). De duurzaamheidsmaatregelen worden gebaseerd op de integrale afweging tussen de kosten en opbrengsten op langere termijn, waarbij de gebruiker actief betrokken worden in het besluitvormingsproces.